Regulamin korzystania z serwisu

 1. Serwis znajdujący się w sieci internet klepaccy.com.pl, przez który należy rozumieć również udostępniane przez ten serwis wszystkie funkcje i narzędzia (dalej „Serwis”) udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez jego użytkownika zasad jego użytkowania.
 3. Zawartość Serwisu jest własnością firmy z siedzibą w (w dalszej części regulaminu zwanej "właścicielem serwisu").
 4. Celem Serwisu jest dostarczanie jego użytkownikowi informacji związanej z tematyką nieruchomości oraz umożliwienie kontaktu z "właścicielem serwisu".
 5. Informacje podane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 7. Z uwagi na informacyjny charakter Serwisu, "właściciel serwisu" nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez jego użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. "Właściciel serwisu" nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.
 8. Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. "Właściciel serwisu" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie. "Właściciel serwisu" zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
 9. "Właściciel serwisu" nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. "Właściciel serwisu" nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.
 10. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody następuje przez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody. Zgoda udzielana jest dla celów statystycznych i marketingowych na rzecz "właściciela serwisu". Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Udzielenie zgody następuje przez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści zgody.
 11. Administratorem danych osobowych jest "właściciel serwisu".
 12. Skorzystanie z prawa poprawiania danych lub ich usunięcia jak również usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do "właściciela serwisu" stosownego żądania z podaniem imienia i nazwiska użytkownika na adres biuro@klepaccy.com.pl. Skorzystanie z prawa usunięcia danych osobowych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.
 13. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez sieć internet nie mają charakteru poufnego i mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich.
 15. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 16. Użytkownik może kierować uwagi, komentarze jak i pytania dotyczące działania Serwisu na adres biuro@klepaccy.com.pl.